รางวัลยืนยันจากผู้ใช้ และความสำเร็จของธุรกิจนาเดีย